Ansök

Allmänna bestämmelser för försäljningsplats på Hx festivalen 2023

Som försäljare på Hx ingår du i avtal där du lovar att följa de villkor och regler som ges skriftligt eller muntligt av
Hx organisation.

Följa svensk lagstiftning
Du som försäljare måste följa alla svenska lagar samt EU-lagstiftning som gäller. Vi vill att du tittar extra noga på
följande lagar:

– Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning, 2 §: ”Varje försäljare ska redovisa namn och telefonnummer väl synligt
för kunderna på försäljningsplatsen.”

– Lag (2007:592) om kassaregister m.m., 9 §: ”Vid varje försäljning skall ett av kassaregistret framställt kvitto tas
fram och erbjudas kunden.”

Ansökan
Ansökan är bindande men du är inte garanterad plats. Hx kan begränsa antalet utställare och försäljare som har
liknande produkter/sortiment. Ofullständig ansökan behandlas inte!

Betalning av plats
Hx meddelar dig om du får en plats på festivalen eller ej, senast den 15 april 2023. Erbjuder vi dig en plats, får du
även en faktura. Fakturan ska vara betald senast det förfallodatum som anges på fakturan. Om fakturan inte är
betald på förfallodatumet så förlorar du din plats omgående.

Försäljare som anmäler sig efter 1 april 2023 faktureras med omgående betalning. Observera att din faktura
måste vara betald innan Hx – festivalen börjar, annars får du inte delta.
Hx återbetalar inte platshyra om evenemanget måste ställas in på grund av force majeure eller om du väljer att
inte medverka på festivalen.

Avbokningsregler
Vill du avboka din plats ska du göra detta skriftligen till Hx via e-mail: hxmarknad@helsingborg.se
Det går alltså INTE att ringa in eller sms:a en avbokning. Avbokar du platsen efter 15 Maj 2023 får du inte
pengarna tillbaka.

* Vid sjukdom återbetalas 50% av kostnaden vid uppvisat läkarintyg. Du får inte överlåta försäljningsplatsen till
annan person/företag/förening utan skriftligt medgivande från Hx ledningen. Det är angivet organisationsnummer
som gäller vid en kontroll på plats.

*Bilar som går sönder, personalbrist och liknande är inte giltiga skäl för avbokning.
Nyttjande av plats

Det är inte tillåtet:
– Att placera föremål utanför gränsen för den egna platsen. Ex. klädhängare, bälteshängare etc.
– Att ordna sitt försäljningsområde, dekorationer, demonstrationer och försäljning så att det strider mot god
reklamsed, eller som stör andra försäljare, besökare eller andra i omgivningen.
– Att bedriva verksamhet utanför det upplåtna försäljningsområdet.

Det är inte tillåtet att spela musik på marknadsplatsen utan särskilt godkännande från Hx organisation.

Myndighetstillstånd
Det är upp till varje försäljare att följa kommunala och statliga regler och ha nödvändiga tillstånd för försäljning.
Om du är osäker eller har frågor vad gäller moms, kvitton, bokföringslag m.m kontakta Skatteverket,
www.skatteverket.se eller skatteupplysningen 0771- 567 567

Livsmedel
Du måste ha tillstånd vid all försäljning och hantering av livsmedel. På https://foretagare.helsingborg.se/reglertillstand-och-anmalan/livsmedel/ finns aktuell information och en bra guide gällande livsmedelsverksamhet. Där
kan du också anmäla registrering av livsmedelsanläggning. På telefonnummer 042-10 50 00 kan kontaktcenter
svara på enkla frågor om tillstånd och regler. Du måste kunna visa korrekta handlingar vid kontroll. Om du saknar
giltigt tillstånd eller försäljning av livsmedel inte är godkänd av miljöförvaltningen, avvisas du från platsen eller
stängs platsen till dess att du åtgärdat bristerna. Platsavgiften återbetalas inte.

El & vatten
Har du beställt elanslutning måste du ta med minst 15 meter jordad kabel för utomhusbruk för anslutning.
Utrustningen måste vara i fullgott skick samt korrekt jordad – i annat fall kopplas elen automatiskt bort. Uppstår
elavbrott eller andra problem på grund av undermålig utrustning kan elleveransen komma att avbrytas permanent.
Hx eller dess elleverantör är inte ansvariga för produkter (kyl/frysvaror, produkter på varmhållning eller under
tillagning) som förstörs till följd av elavbrott. Hx kontrollerar att försäljare inte tar ut mer el än som beställts och
överenskommits.

Gasol
Om du ska använda gasol så ska detta anmälas på förhand till Hx. Du kommer att få en blankett utskickad
tillsammans med din bekräftelse där du ska fylla i hur du tänker att hantera din gasol.
Har du inte anmält din gasolhantering så kommer du inte att få använda gasol under festivalen och din plats kan
komma att stängas ner.

Säkerhet
Du måste följa alla instruktioner från Hx – organisationen, räddningstjänsten och liknande.

Det är inte tillåtet att:
– Att blockera brandskyddsanordningar, nödutgångar, elcentraler, vattenposter, gångstråk, etc.
– Att använda öppen eld eller lättantändliga vätskor utan särskilt tillstånd.
– Att sov/övernatta i sitt tält/vagn

De försäljare som inte följer instruktioner kan av säkerhetsskäl avvisas från området.

Produkter
Dina produkter ska följa svensk lag.
Du får bara sälja produkter som uppgetts i ansökan och blivit godkända av Hx. Sortimentet får inte ändras utan
överenskommelse med Hx.
Av säkerhetsskäl är det förbjudet att sälja explosiva varor, sprayer, pyrotekniska varor, soft-airguns, glasflaskor
eller andra produkter som kan klassas som vapen.

Varor som säljs och utrustning som används ska följa statliga myndigheters och kontrollorgans bestämmelser
ex. leksakslagen. För info: www.konsumentverket.se
Det är förbjudet att marknadsföra, distribuera och/eller sälja följande: tobaksvaror, narkotika, pornografiskt,
rasistiskt/- nazistiskt material eller annat som kan uppfattas som stötande och/eller diskriminerande. Detta
inkluderar även förbud för försäljning av symboler, piratkopierade varor, smycken, kläder eller liknande som
marknadsför eller representerar exempelvis narkotika eller organisationer inom organiserad brottslighet.

Rödlistade djurarter är inte tillåtna att säljas (t.ex. som mat).
Om du säljer produkter som är förbjudna har Hx rätt att avvisa dig utan att återbetala platshyra eller ge annan
ersättning.

Försäkringar
Hx ansvarar inte för försäljarens utrustning och produkter. Inte heller för skadegörelse, stöld, inbrott, tillfälliga
elavbrott (t ex orsakade av sabotage), etc.

Platsinnehavaren svarar för eventuella skador som drabbar Hx och annan medaktörs egendom eller tredje man
med anledning av utnyttjandet av platsen om skadan orsakats av oaktsamhet från platsinnehavarens sida.
Platsinnehavaren får inte agera så att Hx vållas skadeståndsskyldighet eller straffansvar.

Skulle på grund av omständigheter som Hx inte råder, inskränkning med avseende tillhandahållande av el/ström
och vatten ske, är utställaren inte berättigad att återfå platshyran eller del av denna. Utställaren har inte heller rätt
till någon form av skadestånd. Det är ditt ansvar att teckna egen försäkring avseende skadeståndsskyldighet
samt egendom såsom ex. ansvarsförsäkringar. Om du saknar försäkring är du medveten om att du är skyldig att
betala eventuella kostnader till fullo.

Miljökrav
Allt avfall från marknadsförsäljare ska källsorteras och lämnas i uppmärkta kärl på festivalområdet.

Det är inte tillåtet att:
– slänga allt sitt avfall som restavfall dvs. ”vanliga sopor.”
– sälja rödlistade djurarter (t.ex. som mat)
– ha bilen på tomgång vid av – och pålastning
– hantera livsmedel på ett sätt som strider mot lagen samt miljöförvaltningens instruktioner

Hx kommer att kontrollera att miljökraven efterföljs. Utöver de sanktioner som kan utfärdas enligt Hx villkor så
riskerar aktörer som ej följer miljökraven att få en sanktionsavgift på 1000 kr.

Fordon
Du får inte ställa upp fordon eller parkera i anslutning till försäljningsplatsen. Förbudet omfattar även parkering på
ytan omedelbart bakom försäljningsplatsen.
Undantag gäller om försäljning sker från för ändamålet anpassat fordon och inom anvisad yta.
Om ditt fordon kräver strömförsörjning, meddela det i din ansökan.
Av- och pålastning till och från fordon får INTE ske under Hx öppettider (12.00-24.00).
Du ansvarar för att följa parkeringsregler. Hx tar inte ansvar för eventuella parkeringsböter.

Renhållning
Försäljningsplatsen ska ge ett vårdat och trevligt intryck. Du ansvarar för platsen är städad. Avfall får inte lagras
kring försäljningsplatsen. Sortera och kasta i utsatta sopcontainrar. Avloppsvatten och oljor ska kastas på särskilt
angivna platser. Du är skyldig att efter avslutad Hx slänga allt skräp och lämna platsen i samma skick som när du
kom. Renhållningsavgift per sammanhängande plats:

Allmän försäljning/utställare 340kr
Matförsäljning: 490 kr

Du får ej skada gator, trottoarer och liknanden. Om du orsakar skador ska de lagas efter instruktion ifrån Hx eller
Helsingborgs stad. Du får heller inte smutsa ner platsen på något sätt, inklusive av olja eller liknande. Kostnader
för att återställa skador som orsakats av försäljare kommer, i sin helhet, att faktureras försäljaren.

Öppettider

Fredag 30 juni: 12:00 – 00:00
Lördag 1 juli: 12:00 – 00:00

Försäljare och utställare ska följa Hx öppettider, det är inte tillåtet att plocka ihop och stänga tidigare eller senare
än angivna öppettider.