Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Helsingborgs Arena & Scen AB behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som vi tillhandahåller eller när du på något sätt är i kontakt med oss. Här beskriver vi hur Helsingborgs Arena & Scen AB behandlar dina personuppgifter.

Om oss
Helsingborg Arena & Scen är en del av Helsingborgs stad. I verksamheterna ingår Helsingborg Arena, Sofiero slott och slottsträdgård, Helsingborgs Konserthus, Helsingborgs stadsteater och Helsingborg Convention Bureau. Vi har hela staden som vår arbetsplats och vi skapar upplevelser, möten och evenemang med variation och bredd. Många av evenemangen sker i stadsrummet men huvudsakligen på stadens idrottsarenor och kulturinstitutioner.

Laglig behandling
När vi behandlar dina personuppgifter sker det enligt gällande lagstiftning. Behandlingen kan innebära att vi samlar in, lagrar, eller vidtar någon annan åtgärd med dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter som vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter. Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta vilka personuppgifter vi hanterar som rör dig, se mer om dina rättigheter nedan.

Hur får vi dina personuppgifter?
Vi kan få dina personuppgifter när du på något sätt kontaktar Helsingborgs Arena & Scen AB, till exempel via mejl, sociala medier eller när du använder någon av våra  tjänster.

Vilka uppgifter behandlas?
Helsingborgs Arena & Scen AB behandlar personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna komma i kontakt med dig, så som uppgifter om namn, e-postadress, telefonnummer och postadress och i vissa fall personnummer. Men det kan också röra sig om annan information som du lämnar till oss eller som vi behöver för att till exempel för att fullgöra ett avtal med dig.

Vad använder vi dina uppgifter till?
Helsingborgs Arena & Scen AB behandlar personuppgifter för olika syften, till exempel för att:

  • kunna hantera frågor som ställs till bolaget
  • kunna ge god service när bolagets tjänster används
  • kunna ta emot och hantera synpunkter
  • fullgöra skyldigheter enligt lag, som till exempel när vi ska lämna ut allmänna handlingar
  • fullgöra åtaganden som bygger på avtal, såsom till exempel vid köp avbiljetter
  • informera om vår verksamhet i olika kanaler, såsom på webbplatser och i sociala medier
  • skicka nyhetsbrev

När har vi rätt (rättslig grund) att behandla personuppgifter?
Helsingborgs Arena & Scen AB har till exempel rätt att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att fullgöra ett avtal med dig. Dina personuppgifter kan också behandlas efter en intresseavvägning. Vidare får vi behandla personuppgifter om du samtycker till det. Om vi behandlar dina personuppgifter för att du har samtyckt till det, kommer du att få tydlig information om vad du samtycker till och hur du går tillväga om du vill återkalla ditt samtycke.

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras av Helsingborgs Arena & Scen AB och ibland av dess personuppgiftsbiträden (till exempel leverantörer av de datasystem och nyhetsbrevstjänster som Helsingborgs Arena & Scen AB använder). Dina personuppgifter lämnas till annan tredje part bara om det behöver ske på grund av krav i lag eller för att vi ska kunna skydda våra eller en tredje parts rättigheter.

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Helsingborg Arena & Scen AB , överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (det vill säga det företag/organisation som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Överföring till tredje land
I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Helsingborgs Arena & Scen AB är ett kommunalt bolag som följer arkivlagen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan göra din begäran genom att kontakta oss eller komma in med en skriftlig begäran per post. Den ska i så fall vara undertecknad av dig och du ska ange ditt namn och personnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna säkerställa att vi lämnar uppgifterna till rätt person.

Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och rätt att göra invändningar mot behandlingen. I vissa fall kan du få ut dina personuppgifter för att överföra uppgifterna till ett annat ställe (dataportabilitet).

Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig, men vi får inte ta bort personuppgifter som ingår i allmänna handlingar som ska arkiveras.

Du får när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat. Det innebär att vi inte får fortsätta att behandla uppgifter om dig för det ändamål som samtycket omfattar. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Du har rätt att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, om du vill klaga på den personuppgiftsbehandling som sker.

Säkerhet för dina personuppgifter
Helsingborgs Arena & Scen AB arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Cookies
Helsingborgs Arena & Scen AB:s webbplatser använder så kallade cookies. Vi använder cookies för att samla in statistik i syfte att vidareutveckla webbplatsen och underlätta för dig som besöker webbplatsen. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om detta. Stänger du av cookies förlorar du dock flera funktioner på vår webbplats.

Vidare använder hemsidan mjukvara för spårning som tillhandahålls av Google Analytics. Mjukvaran kan komma att spara en cookie på din hårddisk för att spåra ditt engagemang och hur du använder hemsidan.

Kamerabevakning
Helsingborg Arena & Scen använder kamerabevakning som en del i säkerhetsarbetet för Hx-festivalen, med syfte att skapa ett tryggt och säkert evenemang. Kamerabevakning är också ett hjälpmedel för att i förebyggande syfte identifiera, förhindra och upptäcka brott.

Kamerabevakningen sker i – och i anslutning till festivalområdet som sträcker sig från Sundstorget till Fria bad. Kamerabevakningen kommer att pågå från 26 juni till 30 juni, 2024.

Rättslig grund
Helsingborg Arena & Scen stödjer användandet av kamerabevakning på att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Lagring av material
Kameramaterialet sparas i 14 dagar.

Säkerhetsskydd
Helsingborg Arena och Scen arbetar ständigt med att vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som kan krävas för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Helsingborg Arena & Scen AB, (556870-7607, Södergatan 1, 252 25 Helsingborg) är ansvarig för kamerabevakningen. När vi behandlar dina personuppgifter sker detta enligt gällande lagstiftning. Behandlingen innebär att vi samlar in och lagrar dina personuppgifter. Vi behandlar bara de uppgifter vi behöver och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomsten till dina personuppgifter.

Kontakt
Du har rätt att ta kontakt med oss för att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om du anser att de uppgifter som vi behandlar på något sätt är felaktiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. I vissa fall kan vi ta bort uppgifter om dig.

Frågor hänvisas till hx@helsingborg.se eller dataskyddsombud för Helsingborg Arena & Scen genomdso.hasab@jpinfonet.se

Klagomål
Om du tycker att Helsingborg Arena & Scen hanterar kamerabevakning på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

Om du vill kontakta oss
Om du vill få ut information om de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen eller om du vill få ut dina personuppgifter för att överföra uppgifterna till ett annat ställe kontaktar du oss på hx@helsingborg.se. Märk ditt meddelande med ”Personuppgiftsärende” för snabbare hantering. Inkommer du med en skriftlig begäran, är det viktigt att den är undertecknad av dig och att du angett namn och personnummer. Du når vårt dataskyddsombud på dso.hasab@jpinfonet.se. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Helsingborg Arena & Scen AB
Organisationsnummer: 556870-7607
Adress: Södergatan 1
252 25 Helsingborg

Maila oss: integritetspolicy-hasab@helsingborg.se